Arbeidsforberedende trening(AFT)

– Et tiltak med fokus på jobb –

AFT-tiltaket retter seg mot personer som er utenfor det ordinære arbeidsmarkedet og som har behov for å avklare arbeidsevne og kompetansebehov for å komme i eller tilbake til relevant arbeid eller utdanning. Arbeidsforberedende trening (AFT) er et individuelt tilpasset tiltak som skal styrke mulighetene for å få ordinært arbeid eller utdanning.

Dette gjøres gjennom individuell kartlegging, karriereveiledning og arbeidsrettet opplæring/kompetanseheving. Arbeidsutprøvingen kan foregå både i ordinært arbeidsliv og/eller i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø i Jobberiet.

Tiltaket har en varighet på 1 år. Ved behov er det mulighet til å forlenge med inntil 1 år. Jobbsøkere i AFT-tiltaket skal starte i ordinær arbeidsutprøving raskest mulig og senest innen tre måneder.

Arbeidsutprøvingen er ulønnet og inngår som en del av tiltaksløpet.

Innsøking til Arbeidsforberedende trening gjøres gjennom din veileder i NAV.